Den otevřených zahrad v zahradní kolonii Barrandov

Zahrádkářská osada Barrandov je důležitým zdrojem biodiverzity, zeleně a čistého vzduchu pro své široké okolí (jak potvrdila i bio-ekologická studie, provedená na místě v roce 2016). Není sice obvykle přístupná veřejnosti, ale svoji sociální a relaxační funkci posiluje každý rok otevřením svých bran v rámci světového Dne otevřených zahrad. I letos tak v ní můžete strávit hezký den, třeba s celou rodinou – připraveny budou komentované prohlídky, akce pro děti i občerstvení.

Praha 5 schválila návrh na zřízení naučné stezky Habrová

Rada MČ Praha 5 na včerejším zasedání schválila náš návrh na zřízení naučné stezky, která by propojovala Starý Barrandov přes lesík na Habrové se spodní částí Hlubočep (v ul. Švábova). Cílem je přiblížit místní i širší veřejnosti zajímavé přírodní území tzv. městského pralesa, který se rozkládá od Barrandovského mostu směrem k filmovým ateliérům a tvoří svébytný ekosystém spolu s habrovským lesíkem a zahradní kolonií na Barrandově.

Stezka má ukazovat městský prales, vysvětlit interakční význam lokality pro sousední chráněná území a popsat sepětí lesa a města. Zároveň by došlo k lepšímu propojení „starého“ Barrandova a zahradní kolonie s Prokopským údolím a Dívčími hrady. Naučná stezka by navazovala na naučné stezky Údolím Dalejského potoka a Barrandovské skály. Tím by zatraktivnila v současnosti ne příliš známé a využívané cesty a pomohla upevnit povědomí o užitečnosti ochrany tohoto území.

Spolek Trilobit Barrandov tímto děkuje zastupitelům a radním, kteří náš nápad podpořili, zejména panu Zdeňku Doležalovi, který jej navíc významně doplnil a rozšířil.

Otevřený dopis Radě městské části Praha 5 za zachování dětského hřiště Na Habrové

Když jsme zhruba před rokem sbírali podpisy pod petici k zastavení další výstavby v ulicích Geologická, Devonská a okolí bez odpovídající občanské vybavenosti, byl jedním z našich požadavků, aby se město více angažovalo v péči o dlouhodobý rozvoj celé oblasti, zejména co se týče veřejných ploch zeleně, hřišť, bezbariérových chodníků a bezpečnosti dopravy apod. Při osobním projednávání těchto možností s tehdejšími radními a zastupiteli Prahy 5 jsme opakovaně naráželi na jejich námitky, že k takové aktivitě městské části chybí v naší lokalitě pozemky, které by mohla účinně využít nebo regulovat. Jediný větší souvislý prostor v Devonské ulici kolem pozemku 981/1 patří magistrátu, který s ním měl vlastní plány, příliš nereflektující skutečné potřeby obyvatel okolních domů. Přesto jsme byli opakovaně ujišťováni, že městu záleží na kvalitě veřejného prostoru i infrastruktury a občanské vybavenosti pro místní obyvatele.

O to víc jsme byli překvapeni, když nás kolegové ze Spolku na ochranu Starého Barrandova upozornili na záměr města zrušit jediné hřiště pro předškolní děti na Starém Barrandově v ulici Na Habrové, které je silně využívané i rodinami z celého části Barrandova od městského okruhu až k vilové čtvrti. Na hřišti se nachází také vzrostlé kaštany, díky kterým je hřiště ideální pro trávení volného času i v létě, kdy je jinak většina veřejně dostupné plochy rozpálená sluncem. Ostatní malá hřiště a pískoviště v naší čtvrti jsou na soukromých pozemcích a jejich přístupnost závisí čistě na vůli vlastníků (a s jejich budoucností se v územním plánu obvykle ani nepočítá).

Proto jsme se rozhodli adresovat radním Prahy 5 následující otevřený dopis a přidat se ke kolegům ze Spolku na ochranu Starého Barrandova, kteří učinili to stejné:

Celý článek

Modré zóny na Starém Barrandově problémy s parkováním nevyřeší

Od dnešního dne platí okolo ulice Lumiérů na Starém Barrandově placené zóny. Byly zavedeny na žádost místních obyvatel, kteří se čím dál víc potýkají s problémem parkování kvůli množství aut návštěvníků a zaměstnanců Filmových ateliérů a TV Nova a také aut, odsunutých z Prahy 5 modrými zónami před rokem. Výsledek bude stejný jako obvykle – auta se přelijí do okolí, tzn. směrem k sídlišti Barrandov, které tak brzy nevyhnutelně požádá o zóny také.

Celý článek

Proč město přenechalo developerovi pozemek s přístupovou cestou k zahradní kolonii?

Při výstavbě projektu Sky Barrandov jsme opakovaně upozorňovali stavební úřad Prahy 5, že developer K+Devonská, s. r. o., porušuje podmínky stavebního povolení tím, že na vedlejším městském pozemku 2043/88 navezl vytěženou zeminu do výše několika metrů a délky mnoha desítek metrů. Tento val, de facto černá skládka, zároveň zcela znepřístupnil přístupovou cestu k zahrádkářské kolonii, vedoucí z ul. Geologická přes tyto pozemky.

Tato cesta sice není zanesena v katastru a ani pozemek 2043/88 k jejímu užívání nemá věcné břemeno, fakticky však cesta fungovala jako účelová pozemní komunikace a např. v roce 2012 ji využili hasiči, likvidující požár v zahrádkářské kolonii. Stavební úřad však proti tomuto porušení stavebních podmínek nikdy nezakročil (developer v nich měl povoleno skladovat zeminu pouze na pozemcích 977/3, 977/2, 973, 972, 975 a 976 a po skončení stavby je odstranit) a dokonce naivně převzal argumentaci developera ve smyslu, že jde o protihlukový val (!).

Dne 12. 6. se pak v registru smluv objevila zveřejněná smlouva č. 2195290 o směně pozemků mezi hlavním městem a K+Devonská, kde je tento pozemek přenechán developerovi výměnou za pozemky, na kterých vybudoval nové chodníky kolem Sky Barrandova v ul. Devonská (o ty se samozřejmě bude muset dál starat už město), a to bez doplatku pro obě strany. Tento záměr mělo město s developerem dohodnutý už dávno předtím, protože byl na úřední desce magistrátu zveřejněn už 20. 1. 2011 – není proto divu, že K+Devonská s odstraněním zeminy nijak nepospíchal.

Považujeme přinejmenším za nešťastné, že si úředníci neověřili místní situaci a spolehli se na zápis v katastru, podle kterého místem nevede větší cesta a legalizovali tak její zrušení. Zahradní kolonie je tak za situace, kdy před několika měsíci přišla o přístup k ul. Slavínského, bez  oficiální příjezdové komunikace.

Zachraňme zahradní kolonii na Barrandově – petice

Zahradní kolonie hrály vždy v pražské historii významnou sociální a ekologickou funkci, což platí rozhodně i pro kolonii na Barrandově. Založena byla už v roce 1958 a svojí rozlohou je výrazným prvkem v jinak čím dál víc městské krajině této kdysi okrajové části Prahy. Pro obyvatele okolních ulic a domů je zdrojem důležitých relaxačních aktivit, tlumí hluk a prach z blízkého městského okruhu (podle studií zachytí jeden strom ve městě za svůj život až 10 tun prachu!) a podle nedávno provedené biologicko-ekologické studie území (autor Jan Kerouš) je biotopem řady zvláště chráněných živočichů a plní zásadní roli pro genetickou výměnu a udržitelnost blízkého chráněného Prokopského údolí.

Bohužel ani takto vzácný územní celek nemá v dnešní investičně orientované době, přející zahušťování města nejen v centru, ale i na jeho okrajích, zaručenou žádnou budoucnost. Velká plocha pozemků v cenné lokalitě a roční smlouvy zahrádkářů s magistrátem s krátkou výpovědní lhůtou jsou lákavou kombinací pro kohokoliv, kdo má dost času čekat na možné změny územního (metropolitního) plánu. První problémy se objevily loni na jaře, kdy zahrádkáři soudním rozhodnutím přišli o pozemek 640/11 v náhradní restituci a i přes odvolání se jim nepodařilo jej získat zpátky (území zahr. osad jsou přitom zákonem z náhradních restitucí vyjmuty). Nový majitel obratem převedl pozemek na syna a rozdal zahrádkářům výpovědi k 30. 11. 2016.

Stejnému procesu nyní čelí pozemek uprostřed kolonie, 640/6. Zde se zahrádkáři snaží dohodnout s novým majitelem o zpětném odkupu, na návrh našeho spolku tutéž nabídku učinil magistrát oběma novým majitelům. Jak vše dopadne je však stále nejasné.

Pozemky, vydané v restitucích, patřily Fondu státního majetku, zbylé pozemky patří magistrátu. Ten sice projevil ve vyjádřeních některých radních zájem kolonii zachovat, avšak dlouhodobou perspektivu s jistotou ochrany území by dala až úprava v územním plánu, spočívající např. v převodu území do Územního systému ekologické stability (návrh od nás magistrát obdržel a nyní o něm rozhoduje). V metropolitním plánu je totiž území možné zaplnit „rekreačními objekty“, což je pojem, který se už na více místech ukázal jako značně pružný ve výkladu toho, co si nový majitel může dovolit (viz. např. bývalá kolonie v Liboci).

Důležitou souvislost pro celé okolí pak dává kolonii záměr další developerské výstavby v jejím sousedství – na konci Devonské ulice, proti které jsme iniciovali petici už minulý rok. Vzhledem k tomu, že developerovi chybí na cílovém pozemku přístupová komunikace, bude mít logicky zájem využít např. její zakreslení v katastru, které vede skrz horní část dnešní kolonie v místech, kde stojí mnoho stávajících chatek zahrádkářů.

Protože udržení kolonie ve stávající podobě je zásadní pro kvalitu života v jejím širokém okolí, rozhodli jsme se zahrádkáře podpořit v jejich petici, směřované na magistrát a městskou část. Pokud vám na ní záleží jako nám, prosíme vás o podpis alespoň v elektronické formě, nebo ještě lépe osobně, na podpisový arch v některém z okolních domů či přímo v zahrádkářské kolonii.

Městská část i magistrát podpořili požadavky naší petice

Během léta jsem za náš spolek absolvoval velké množství vzájemných setkání se zástupci Městské části Praha 5 i magistrátu a probírali s nimi možná řešení našich požadavků z petice na ochranu a rozvoj okolí Devonské a Geologické ulice. Samospráva je bohužel soukolí s mnoha převody a vlastní časovou zónou, navíc řada témat petice se týká různých oblastí a tím i odborů toho kterého úřadu (doprava, zeleň, správa komunikací, veřejný prostor, bezpečnost), takže i hmatatelné výsledky se budou objevovat postupně a ne s takovou rychlostí, jako bychom asi všichni chtěli, ale důležité bylo celou tu mašinerii nejprve uvést do chodu. S tím nám pomáhá mj. několik zastupitelů Prahy 5, jmenovitě Lukáš Budín, Zdeněk Doležal nebo Martina Pokorná (někteří z nich jsou také obyvateli Barrandova), z magistrátu pak nejvíce Michael Pokorný z kanceláře náměstka primátorky Petra Dolínka nebo náměstkyně Petra Kolínská v zastoupení své asistentky paní Vondroušové. Obrovský kus práce při získávání informací o projektu Nautilus odvedl senátor Václav Láska, který nám pomáhá, ačkoliv samospráva není jeho hlavním operačním prostorem. Těm všem bych chtěl poděkovat za úsilí a snahu pomoci nám zlepšit okolí našeho bydliště.

Jedním z prvních kroků k tomuto výsledku je také usnesení výboru pro životní prostředí Prahy 5, jehož zasedání 14. 9. 2016 jsem se zúčastnil jako zástupce všech signatářů petice. Seznámil jsem zastupitele se situací, kvůli které petice vznikla a s našimi návrhy, které se týkají kompetence výboru. Ten všechny body podpořil a zformuloval hned několik úkolů a návrhů pro další prvky samosprávy, konkrétně:

  • požadavek na získání studie pro plánovaný park „Nautilus“ na pozemcích 981/1, 604/101 a 604/102 od magistrátu a zapojení obyvatel okolních domů, stejně jako městské části Praha 5, do jeho úprav (příslib zapojení obyvatel získal i senátor Láska od autorů této studie na magistrátu). Realizace parku se v případě přidělení kapitoly z rozpočtu předpokládá v letech 2017 – 2018
  • doporučení dopravní komisi zpracovat dopravně-bezpečnostní studii křižovatky Geologická-Devonská a také oběma ulicím s ohledem na zvýšený provoz v posledních letech a adekvátně sníženou bezpečnost chodců
  • zjistit možnost zlepšení kvality chodníků v Geologické (pravá strana směrem dolů), zřízení jejich průjezdnosti pro kočárky a bezbariérovost
  • podpora pro úpravu podchodu pod ulicí K Barrandovu kvůli nevyhovujícím nájezdům pro kočárky (zde nabídla kancelář paní Kolínské z magistrátu zadání studie pro Technickou správu komunikací)
  • zjištění možností pro zlepšení městského mobiliáře v obou ulicích

Rozdělení kompetencí mezi městskou část a magistrát je další důležitý krok na celé cestě, která nás ještě čeká, ale od obou institucí naštěstí máme příslib maximální součinnosti a pomoci. O dalších milnících vás budeme znovu informovat.

Aleš Miklík

Přijďte na sousedský piknik v Devonské

Chcete lépe poznat své sousedy, zabavit děti a třeba probrat otázky kvality bydlení v našich ulicích? Přijďte se rozloučit s létem na „hřiště“ u Devonské 2 (ano, ten plácek, kde má vzniknout sporný projekt Nautilus). Na místě bude oheň, takže si vezměte i něco k opékání, jídlu a pití, pro děti připravíme dovednostní soutěže, hodit se může i deka na sednutí (pro případ deště bude na místě velký stan). A třeba se nám podaří překlenout určitou sídlištní uzavřenost a izolovanost jednotlivých domů v naší čtvrti 🙂

Začátek je od 15 hodin, končit budeme rozumně večer, přicházet můžete celé odpoledne. Těšíme se na vás!

Vaši sousedé a spolek Trilobit Barrandov.

PS: více informací o akci i o sousedech můžete najít také ve Facebookové skupině „Sousedé ze Starého Barrandova„.

Problémy Devonské a petice v Blesku Praha

O našich problémech s okolím a naší petici napsal Blesk ve své pražské rubrice. Na místě pořídil také fotogalerii a krátké video: Petice za hezčí okolí: Chceme park a dětské hřiště, říkají lidé z Devonské ulice.

Součástí článku byla i sada dotazů pro městskou část a magistrát na důvody těchto potíží a plány pro jejich vyřešení, pokud se k nám odpovědi dostanou, zveřejníme je také.